nadměrné velikosti - oblečení oděvy XXL 3XL 4XL 5XL 6XL 7XL (https://www.velline.cz/)

Reklamační řád

1. Úvodní ustanovení

Definice pojmů obsažené v tomto Reklamačním řádu mají přednost před definicemi ve Všeobecných obchodních podmínkách (dále jen „VOP“). Pokud tento Reklamační řád pojem nedefinuje, budeme chápat tento pojem ve významu, v jakém je definován ve VOP. Pokud není definován ani tam, budeme chápat tento pojem ve významu, v jakém jej užívají právní předpisy České republiky.  

Reklamační řád je nedílnou součástí VOP prodávajícího Martina Stupky se sídlem Františka Hrubína 781/16, Svitavy-Lány, PSČ: 568 02, IČ: 72871318, DIČ: CZ7502193512 (dále jen „prodávající“), a předkládá návod, jak jakým způsobem postupovat při reklamaci zboží  nebo služby (dále jen „zboží“) pořízeného od prodávajícího.Prodávající písemně pověřil vyřizováním reklamací Milenu Stupkovou.

Jako doklad o záruce (záruční list) vystavuje prodávající  ke každému zakoupenému zboží daňový doklad - faktura se zákonem uvedenými všemi potřebnými údaji pro uplatnění záruky (zejm. název zboží, kód zboží, cena, množství).

Pokud je to s ohledem na poskytovanou záruku potřebné, prodávající  v záručním listě srozumitelným způsobem vysvětlí obsah poskytované záruky, uvede její rozsah, podmínky, dobu platnosti a způsob, jakým je možno uplatnit nároky z ní plynoucí. V záručním listu prodávající zároveň uvede, že poskytnutím záruky nejsou dotčena práva kupujícího,  která se ke koupi zboží váží.

Práva kupujícího z odpovědnosti za rozpor s kupní smlouvou a z odpovědnosti za vady zboží (dále jen „reklamace“) musí být vždy uplatněna v souladu s tímto reklamačním řádem v platném znění, který je nedílnou součástí kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím. Prodávající  tím , že umístil reklamační řád na webovém rozhraní obchodu na internetové adrese  www.velline.cz ,  splnit svoji povinnost seznámit kupujícího s obsahem reklamačního řádu vhodným způsobem.

Kupující je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a s VOP ještě před objednáním zboží.

V případě, že kupující zjistí, že zboží není při převzetí ve shodě s kupní smlouvou nebo vyskytne-li se u zboží vada, může kupující uplatnit u prodávajícího reklamaci.

Za rozpor s kupní smlouvou nebo za vadu zboží nelze považovat a reklamaci nelze uplatnit v případě, že:

 1. již bylo započato s poskytování služby spojené s dodávkou zboží, jestliže se s jejím plněním započalo před uplynutím čtrnácti (14) dnů ode dne převzetí objednávky kupujícího,

 2. na jde o dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího,

 3. jde o dodávku spodního prádla v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

 4. změna vlastností zboží vznikla v důsledku opotřebení či nesprávného používání, skladování, nesprávného zásahu či mechanického poškození,

 5. změna vlastností zboží vznikla v důsledku neprovádění nutné údržby nebo v důsledku nesprávného provedení údržby,

 6. reklamace se týká vady, pro kterou byla sjednána nižší cena,

 7. zboží již je zcela opotřebováno v rámci své užitné hodnoty,

 8. neoznámil prodávajícímu včas vadu zboží.

  Záruka se však nevztahuje na nadměrné opotřebování zboží v důsledku jeho nesprávného používání kupujícím (mechanické  poškození, chybné praní, používání nesprávných čistidel apod.). Zároveň se záruka nevztahuje na běžné opotřebení zboží odpovídající charakteru zboží a době jeho užívání (jako jsou zipy, tkaničky, stahovací pruženky, suché zipy, spony, ozdobné prvky apod.). Záruka se nevztahuje na poškození nebo opotřebení zboží z důvodu nesprávného užívání, ošetřování nebo výběru nesprávné velikosti.

  2. Uplatnění reklamace

  Kupící by měl reklamaci uplatnit v místě, ve kterém zboží objednal. Kupující má však právo uplatnit reklamaci v kterékoliv provozovně patřící prodávajícímu, v níž je přijetí reklamace možné, a to s ohledem na sortiment prodávaného zboží, popřípadě v místě podnikání nebo sídle prodávajícího.

  Kupující je povinen prokázat, že jeho nárok na vyřízení reklamace je oprávněný, tzn. doložit doklad o koupi zboží, popř. jiným věrohodným způsobem. Je třeba dbát na to, aby se údržbou (např. praním) znečištěného zboží nezměnil  charakter reklamované vady.

  Prodávající má právo odmítnout přijetí zboží do reklamace v případech, kdy reklamované zboží a nebo jeho součásti jsou znečištěné, zapáchají  nebo nesplňují základní předpoklady pro hygienicky bezpečné předání zboží k reklamačnímu řízení, ledaže se jedná o znečistění  a pachy obvyklé.

  3. Záruční doba

  Lhůta pro uplatnění reklamace (dále jen „záruční doba“) je dvacet čtyři (24) měsíců  a počíná běžet v okamžiku převzetí zboží kupujícím, pokud není zvláštním právním předpisem stanovena záruční doba delší.

  Doba od okamžiku uplatnění reklamace do doby, kdy je kupující povinen zboží po skončení opravy převzít, se do záruční doby nezapočítává. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho součásti, začne pokračovat záruční doba od okamžiku převzetí zboží.

  Záruční dobu nelze zaměňovat s životností zboží, tj. dobou, po kterou může zboží při správném užívání a údržbě, vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a intenzitě užívání i údržby vydržet.

  4. Záruční podmínky

  Kupujícímu je doporučeno, aby bezprostředně při dodání zboží překontroloval spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky s firemním logem, poškození krabice, poškození sáčku apod.) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou s tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

  Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu:  info@velline.cz  a  sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem, nebo poštou prodávajícímu. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje kupujícího práva věc reklamovat, dává však prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

  Místem pro uplatnění reklamace je adresa: Milena Stupková,  Bezručova 705/4,  568 02 Svitavy – Předměstí (dále jen „adresa provozovny“).

  Kupující může vadné zboží na reklamaci zaslat přepravní službou na adresu provozovny prodávajícího. Reklamované zboží by mělo být důkladně zabezpečeno, aby nedošlo v průběhu přepravy k jeho poškození.Balík by měl být označen viditelně "REKLAMACE" a musí obsahovat  pouze reklamované zboží .  Balík nesmí být zaslán na dobírku. Doporučujeme přiložit kopii daňového dokladu- faktury, podrobný popis závady a dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zejm. zpáteční adresa a tel. číslo). Bez výše uvedeného je znemožněna identifikace původu i závady zboží. Rovněž doporučujeme zvolit si požadovaný způsob vyřízení reklamace.

  5. Vyřízení reklamace

  Prodávající je povinen o oprávněnosti reklamace rozhodnout ihned, ve složitějších případech do tří (3) pracovních dnů. Do této lhůtě se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady.

  Prodávající je povinen vydat kupujícímu potvrzení, ve kterém uvede čas a místo uplatnění reklamace, charakteristiku vytknuté vady a způsob a lhůtu vyřízení reklamace.

  Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do třiceti (30) dnůode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty, má kupující stejná práva jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

  Prodávající je oprávněn rozhodnout o reklamaci sám a není povinen vyhovět žádosti kupujícího o posouzení oprávněnosti reklamace třetí osobou. Prodávající je dále oprávněn rozhodnout sám o způsobu provedení záruční opravy. Kupující nemůže bez souhlasu prodávajícího předat zboží k záruční opravě třetí osobě. Pokud tak učiní, nemá kupující nárok na bezplatné provedení opravy prodávajícím.

  Kupující je povinen převzít si zboží k datu uvedenému na potvrzení o vyřízení reklamace. Nevyzvedne-li si kupující zboží do šesti (6) měsíců od vyznačeného data a byl-li v této době kupující alespoň jednou (1) vyzván prodávajícím k převzetí zboží, má prodávající právo zboží zlikvidovat.

  Kupující má právo na úhradu nutných nákladů (zejména poštovného, které uhradil při odeslání reklamovaného zboží), které mu vznikly v souvislosti s uplatněním oprávněných práv z odpovědnosti za vady (doporučujeme požádat nejdéle do třiceti (30) dnů po vyřízení reklamace – zákonná lhůta tím není dotčena) a byly vynaloženy skutečně a účelně. V případě odstoupení od smlouvy z důvodu vady zboží  má kupující také právo na úhradu nákladů k tomuto odstoupení.

  6. Rozpor s kupní smlouvou

  V případě, že zboží při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu uvedl zboží do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou zboží,  nebo jeho opravou. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo od kupní smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

  Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti (6) měsíců ode dne převzetí zboží, se považuje za rozpor existující již při převzetí zboží, pokud to neodporuje povaze zboží nebo pokud se neprokáže opak.

  7. Odstranitelné vady

  Vady, jejichž odstraněním neutrpí vzhled, funkce a kvalita zboží a oprava může být řádně provedena ve stanovené lhůtě, jsou vady odstranitelné. Posouzení charakteru vady přísluší prodávajícímu. Prodávající je povinen v takovém případě vadu bezplatně a bez zbytečného odkladu odstranit a zboží opravit. Kupující může požadovat výměnu zboží pouze v případě, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné. Není-li výše uvedený postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo od kupní smlouvy odstoupit.

  V případě, že se u zboží projeví stejná odstranitelná vada i po předchozích nejméně dvou (2) provedených opravách nebo vyskytnou-li se u zboží alespoň tři (3) odstranitelné vady, má kupující stejná práva, jako by se jednalo o vadu neodstranitelnou.

  8.  Neodstranitelné vady

  Vady, které nelze odstranit a které brání řádnému užívání zboží, jsou vady neodstranitelné. Kupující je v takovém případě oprávněn požadovat výměnu zboží nebo od kupní smlouvy odstoupit.

  V případě jedné neodstranitelné vady zboží, která však nebrání v užívání zboží, vzniká kupujícímu právo na přiměřenou slevu z ceny zboží.

  9. Řešení sporů

  V případě, že prodávající reklamaci odmítne jakožto neoprávněnou nebo dojde-li v průběhu reklamačního řízení k jinému sporu, je kupující oprávněn se obrátit na soudního znalce z oboru textil a vyžádat si u něj posudek o oprávněnosti reklamace. V případě, že výše uvedený znalecký posudek prodávající neuzná, případně předloží kupujícímu posudek s odlišným výrokem, mají obě strany právo obrátit se na příslušný soud.

  Prodávající upřednostňuje vždy mimosoudní cestu pro řešení vzniklých sporů.

  10.  Závěrečná ustanovení

  Tento Reklamační řád je platný a účinný od 1.1.2014 a ruší předchozí  Reklamační řád. Reklamační řád je písemně stále k dispozici na adrese provozovny prodávajícího a elektronicky na webové stránce prodávajícího.

  Ve Svitavách, dne 1. ledna 2014                                                                                 Martin Stupka   

   

   

   

   

Kategorie zboží

Oblečení pro myslivce Oblečení pro rybáře Maskáčové oblečení

Hodnocení zákazníků

17.01.2022
rychlost dodávky, kvalita zboží
Ověřený zákazník
29.12.2021
Zboží je skladem
Již jsem zde nakupoval a rád se zase vrátím
Rychlé dodání
Bezproblémové
Kvalitní výrobky
Ověřený zákazník
25.12.2021
Ověřený zákazník

Nákupní košík

Celková cena:
0,00 Kč s DPH

Info

Doprava GLS zdarma při nákupu nad 1000 Kč

upravy

Zboží označené tímto symbolem můžeme upravit podle přání.

V detailu zboží zaháčkujte "upravit na míru"

Upravené zboží není možné vrátit!


g+ facebook velline

Rychlý kontakt

velline s.r.o.
Františka Hrubína 16
568 02 Svitavy

IČ: 03190552
DIČ: CZ03190552

OR: vedený krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, vložka 33836

IČP: 1002536961

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online. V případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.