KDE OSTATNÍ KONČÍ, MY ZAČÍNÁME...
Kategorie
Kategorie
velline.cz (https://www.velline.cz/)

Všeobecné obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup zboží a služeb (dále jen „zboží“) v internetovém obchodě velline.cz

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti velline s.r.o. se sídlem   Svitavy-Lány, Františka Hrubína č. 781/16, PSČ 568 02, identifikační číslo: 03190552, živnostenský list č.j. 18974-09/OOŽÚ-760-2009/nol vydaný OOŽÚ Měst. Úřadu ve Svitavách (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.velline.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2.

Ve smyslu platného písemného pověření o zastupování pověřil prodávající Milenu Stupkovou výkonem všech úkonů souvisejících s vyřizováním běžné agendy webového rozhraní obchodu i s vlastním provozem tohoto webového rozhraní.

1.3.

Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese www.velline.cz (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti.

1.4.

Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě pro případ nákupu zboží osobou, která jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

1.5.

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.6.

Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1.

Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Poněvadž webové rozhraní obchodu umožňuje i objednávání zboží bez nutnosti registrace, může kupující provádět objednávání zboží i tímto způsobem přímo z webového rozhraní obchodu. V tomto případě však nevzniká uživatelský účet.

2.2.

Při registraci na webové stránce je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uváděné kupujícím v uživatelském účtu a nebo  při objednávání zboží bez registrace jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3.

Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující by měl  zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

2.4.

Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5.

Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti vyplývající z kupní smlouvy nebo těchto obchodních podmínek.

2.6.

Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1.

Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty. Nabídka prodeje zboží včetně jejich ceny zůstává v platnosti po dobu, kdy jsou tyto zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

3.2.

Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s  dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.3.

Objednání zboží provádí kupující výběrem požadované velikosti zboží podle tabulky, která je součástí vyobrazení zboží na webovém rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu následně vytváří tzv. objednávkový formulář. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

  • objednávaném zboží podle vybrané velikosti (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

  • způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží,

  • informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

3.4.

Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto  kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.5.

Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží,  výše kupní ceny, předpokládaných nákladů na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.6.

Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením oznámení o přijetí objednávky, jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické adresy kupujícího.

3.7.

Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).

3.8.

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory, náklady na poštovné či přepravné) si hradí kupující sám.

 

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1.

Všechny ceny zboží jsou smluvní, vždy aktuální a včetně platné sazby daně z přidané hodnoty. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

a) v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese: Lanškrounská 49, PSČ 568 02 (dále jen “adresa provozovny prodávajícího“);

b)  v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;

c) bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č.2400623177/2010, vedeným u Fio banky, a.s. Praha (dále jen „účet prodávajícího“).

4.2.

Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3.

V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do čtrnácti (14) dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.4.

V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.5.

Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.5),  požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.

4.6.

Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.7.

Akční ceny zboží platí do vyprodání zásob zboží. Prodávající vždy informuje kupujícího o počtu kusů tohoto zboží určeného k prodeji nebo předem časově vymezí platnost této ceny zboží.

4.8.

Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

4.9.

V případě, že se ve webovém rozhraní obchodu zobrazí nesprávná cena za zboží, zejména co se týká zjevně chybné ceny zboží, např. „0“ Kč nebo „1“ Kč, která je významně odlišná od ceny zboží všeobecně známé, obecně přijaté nebo odhadnuté ceny za zboží, nebo která se objevila z důvodu systémové chyby, pak prodávající není povinen dodat toto zboží za chybně uvedenou cenu zboží, ale může nabídnout dodání za správnou cenu zboží, přičemž při její znalosti může kupující od smlouvy odstoupit.

 

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1.

Kupující bere na vědomí, že nelze  odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží v těchto případech:

a) při poskytování služby, jestliže se s jejím plněním započalo před uplynutím čtrnácti (14) dnů ode dne převzetí objednávky kupujícího,

b) na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,

c) na dodávku spodního prádla v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

d) nemůže-li zboží vrátit v tom stavu, v jakém je obdržel od prodávajícího. V tomto případě není možné ani požadovat dodání nového zboží,

e) neoznámí-li prodávajícímu včas vadu zboží. .

5.2.

Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1  či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí kupující provést pouze prostřednictvím formuláře pro odstoupení od kupní smlouvy a ten musí být prodávajícímu prokazatelně doručen do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, a to na adresu provozovny prodávajícího či na elektronickou adresu prodávajícího info@velline.cz. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy zašle nebo předá prodávajícímu zboží, které od prodávajícího obdržel, a to na své náklady.

5.3.

V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2. obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu zasláno do čtrnácti (14)  dnů od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu, a to nikoliv na dobírku. V případě, že kupující poruší povinnost dle předchozí věty, vzniká prodávajícímu nárok na smluvní pokutu ve výši 0,05% z hodnoty zboží za každý den prodlení, maximálně však do výše kupní ceny tohoto zboží. Tímto ustanovením není dotčen nárok na náhradu případné škody vzniklé porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to i v případě, kdy škoda přesahuje smluvní pokutu. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené, včetně originálních textilních visaček a papírových etiket a je-li to možné, i v původním obalu. Porušení této povinnosti kupujícího bude prodávající hodnotit jako poškození zboží.

5.4.

Ve lhůtě deseti (10) dnů od vrácení zboží kupujícím dle čl. 5.3 obchodních podmínek je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zda-li  vrácené zboží není poškozeno či opotřebeno.

5.5.

V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající kupní cenu (bez nákladů vynaložených na dodání zboží) kupujícímu nejpozději do čtrnácti (14) dnů od skončení lhůty na přezkoumání zboží dle čl. 5.4 obchodních podmínek, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím avšak pouze tehdy, že kupující v průběhu těchto čtrnácti (14) dnů prokáže, že zaslal prodávajícímu zpět zboží, které je předmětem odstoupení od kupní smlouvy. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit kupní cenu v hotovosti již při vracení zboží kupujícím, pokud vracení zboží bude provedeno na adrese provozovny prodávajícího.

5.6.

Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno nebo opotřebeno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Stejně tak nárok na smluvní pokutu dle čl. 5.3 obchodních podmínek je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

 

6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1.

Přepravu zboží kupujícímu zajišťuje prodávající prostřednictvím různých dopravců.

6.2.

Prodávající nenese odpovědnost za případné nedostatky ve službách dopravců.

6.3.

V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.4.

Není-li zvláště ujednáno, jak má být zboží prodávajícím zabaleno, zabalí prodávající zboží podle zvyklostí, nejsou-li, pak způsobem potřebným pro uchování zboží a jeho ochranu. Stejným způsobem opatří prodávající zboží pro jeho přepravu.

6.5.

V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.6.

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží (neporušenost pásky , poškození krabice, poškození sáčku) a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Převzetím zásilky kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

6.7.

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávané zboží je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávané zboží má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím popisované a nebo na základě jím prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro zboží takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití zboží uvádí nebo pro který se zboží obvykle používá.

6.8.

V případě, že zboží při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou má kupující právo:

6.8.1.

V případě podstatného porušení kupní smlouvy:

a)  na odstranění vady zboží dodáním nového zboží bez vady nebo na dodání chybějícího zboží, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Pokud se vada týká pouze části zboží, může kupující požadovat jen výměnu vadné části. Není-li toto možné, může odstoupit od kupní smlouvy. Je-li  to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady,

b) na odstranění vady opravou zboží,

c)  na přiměřenou slevu z kupní ceny,

d) na odstoupení od kupní smlouvy.

6.8.2.

Kupující má za povinnost prodávajícího písemně informovat o tom, jaké právo si zvolil, a to buď okamžitě při oznámení vady a nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Výběr práva nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího. Toto ustanovení se nevztahuje na případ, kdy žádá kupující opravu vady zboží, která se následně projeví jako neopravitelná.

6.8.3.

Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny nebo může od kupní smlouvy odstoupit.

6.8.4.

Nezvolí-li si kupující své právo včas, má následně práva jako v případě nepodstatného porušení kupní smlouvy.

6.8.5.

V případě nepodstatného porušení kupní smlouvy:

a) na odstranění vady,

b) na přiměřenou slevu z kupní ceny.

6.8.6.

Do doby, než kupující uplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí-li od kupní smlouvy, může prodávající dodat kupujícímu to co v dodávce zboží chybělo nebo odstranit právní vadu.

6.8.7.

Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou zboží nebo dodáním nového zboží bez vady.

6.8.8.

Neodstraní-li prodávající vadu zboží včas nebo vadu zboží odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny a nebo může od kupní smlouvy odstoupit.. Výběr práva nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

6.8.9.

Právo na dodání nového zboží nebo výměnu části zboží má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vad po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od kupní smlouvy odstoupit.

6.8.10.

Při dodání nového zboží vrátí kupující prodávajícímu na jeho náklad zboží původně dodané.

6.9.

Pokud se rozpor s kupní smlouvou projeví během šesti (6) měsíců ode dne převzetí zboží, považuje se rozpor za existující již při jeho převzetí, pokud to neodporuje povaze zboží nebo pokud se neprokáže opak.

6.10.

Ustanovení čl. 6.8.. a čl. 6.9. neplatí, pokud kupující před převzetím zboží o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo sám rozpor s kupní smlouvou způsobil.

6.11.

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době dvacet čtyři (24) měsíců od převzetí zboží. Toto ujednání se však nevztahuje:

a) na zboží prodávané za nižší cenu z titulu vady zboží, pro kterou byla nižší cena zboží ujednána mezi prodávajícím a kupujícím,

b) na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním,

c) na případ, že kupující způsobí vadu sám, např. jako důsledek nesprávného užívání a nebo  nesprávné údržby zboží či neprovádění pravidelné údržby zboží vůbec.

6.12.

Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny prodávajícího. Výběr práva nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

6.13.

Zárukou za jakost prodávaného zboží se prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zboží po určitou dobu zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti zboží na obalu nebo v reklamě.

6.14.

Záruční doba běží od odevzdání zboží kupujícímu. Bylo-li zboží podle kupní smlouvy odeslané, běží záruční doba od okamžiku dodání zboží do místa určení.

6.15.

Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na zboží na kupujícího vnější událost.

6.16.

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů. Podnikatel má povinnost podrobit se mimosoudnímu řešení sporu před ČOI v případě, že spotřebitel žádost o takové řešení sporu k ČOI podá.

 

7. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

7.1.

Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo, a proto kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

7.2.

Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

7.3.

Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

7.4.

Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

 

8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

8.1.

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

8.2.

Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

8.3.

Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení prodávajícímu.

8.4.

Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

8.5.

Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

8.6.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

8.7.

Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na adresu prodávajícího.

8.8.

V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 8.5.) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

a) požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

b) požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající nebo zpracovatel žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

8.9.

Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

8.10.

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

8.11.

Dodavatel prohlašuje, že je platně registrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00050661.

 

9. DORUČOVÁNÍ

9.1.

Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.

9.2.

Zpráva je doručena:

a) v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,

b) v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem,

c) v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít,

d) v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

 

10. PROVOZNÍ DOBA

10.1.

Objednávky prostřednictvím webového rozhraní obchodu přijímáme dvacet čtyři (24) hodin denně, po dobu sedmi (7) dní v týdnu.

 

11. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

11.1.

Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem prodávajícího a příslušnými právními předpisy České republiky. Jako záruční list obvykle slouží formulař, který je přiložený v každé zásilce.

 

12. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

12.1.

Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

12.2.

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

12.3.

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

12.4.

Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

12.5.

Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování: Lanškrounská 49 Svitavy-Předměstí, PSČ 568 02, adresa elektronické pošty: info@velline.cz, telefon: 603 831 323.

 

Tyto Všeobecné obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 1.1.2022 a ruší předchozí VOP včetně jejich součástí, písemně jsou stále k dispozici na adrese provozovny prodávajícího a elektronicky na webovém rozhraní obchodu.

 

Ve Svitavách, dne 1. ledna 2022